Preguntes freqüents

L’increment en la generació de residus a nivell global és una problemàtica actual que ens afecta a tota la societat. Reduir la quantitat de residus i augmentar la recollida selectiva, és un deure i una responsabilitat col·lectiva. Per tal d’assolir aquests objectius hi ha la necessitat d’implantar sistemes de gestió eficients i per tant, canviar el model actual. Els sistemes de gestió eficients que han fet augmentar substancialment l’índex de recollida selectiva en els municipis on s’han aplicat són:

  • El sistema de recollida porta a porta.
  • Els contenidors intel·ligents (contenidors tancats amb targeta identificativa d’usuari).

Els models de recollida de residus amb identificació incentiven la separació en origen i la participació generalitzada en el model de recollida i, per tant, permeten obtenir resultats més elevats en la recollida selectiva. També permeten resoldre de forma més directa i efectiva, els dubtes i les incidències dels usuaris i usuàries

Recollida PaP comercial

La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus davant o al costat de la porta de l’establiment comercial, d’acord amb un calendari i un horari preestablerts.

El porta a porta permet assolir millors resultats, tant quantitatius com qualitatius. El fet de poder realitzar un control del nivell de participació i de les incidències detectades durant el servei, permet un retorn individualitzat dels resultats i un contacte directe i permanent amb els usuaris i usuàries.

Els residus han de ser presentats per al seu buidatge en l’horari i calendari establert, com a màxim 30 minuts abans de la prestació del servei. Cada fracció de residu s’ha de lliurar amb el recipient corresponent.

Cal retirar el bujol una vegada estigui buit. Els bujols no poden estar a la via pública més de 8 hores després d’haver-se buidat.

Els elements de recollida cedits per l’Ajuntament han d’estar durant tot el dia tancats en un espai privat o recinte dins l’establiment i s’han de situar a la via pública degudament tancats i identificats conforme a les condicions de lliurament i d’horari.

Els/les responsables dels establiments són les persones responsables de netejar i tenir cura de la funcionalitat dels elements de contenció de forma periòdica i són, així mateix, responsables del seu mal ús.

No, per fer la recollida, els establiments comercials només podran fer ús dels bujols que l’Ajuntament els ha facilitat.

En cas de pèrdua o deteriorament del bujol i/o contenidor, la persona responsable del comerç haurà de dirigir-se a l’Ajuntament i sol·licitar un altre bujol amb la identificació del comerç corresponent.

La persona responsable del comerç haurà de dirigir-se a l’Ajuntament i sol·licitar més bosses homologades.

En el cas de canvi d’ubicació dels comerços, aquests també ho han de comunicar a l’Ajuntament, el qual els re-assignarà el xip identificatiu de la paret i/o dels bujols a la nova ubicació.

Contenidors amb sistema de tancament

El nou servei de recollida de residus domiciliaris s’implementarà esglaonadament per zones del municipi i en períodes de temps diferents. És a dir, només es repartiran les targetes i es tancaran els contenidors a la zona on s’estigui fent la implantació del servei. La primera zona d’implantació serà La Miranda-Canigó. L’Ajuntament notificarà a través dels seus canals de comunicació, les zones i els períodes d’implantació següents.

No, només els contenidors de la fracció resta i la fracció  orgànica de les zones on s’implanti el nou servei, la implantació serà esglaonada.

Per augmentar la recollida selectiva del municipi i millorar l’eficiència de la gestió dels residus de Sant Just. En altres països s’ha demostrat que amb aquest sistema assoleixen resultats de recollida selectiva superiors al 70%.

Per disminuir la quantitat de residus de la fracció resta, augmentar la recollida selectiva i millorar la seva qualitat, especialment de la fracció orgànica.

Sí, la targeta permet obrir els contenidors de la fracció resta i orgànica de qualsevol àrea de contenidors del municipi. Tot i així, recomanem utilitzar les àrees de contenidors més properes a l’habitatge per tal de permetre adaptar i millorar el servei a les necessitats de cada zona.

L’Ajuntament habilitarà punts informatius a la zona d’implantació. És d’obligatorietat recollir les targetes durant el període establert. L’Ajuntament notificarà a través de cartes domiciliades i dels seus canals de comunicació, tota la informació necessària per recollir les targetes (dates, ubicacions i horaris).

L’Ajuntament lliurarà dues targetes identificatives per habitatge de forma gratuïta. Es podran facilitar més targetes per habitatge abonant el preu públic corresponent.

Les targetes identifiquen l’habitatge, per tant, en cas de canviar d’habitatge és necessari notificar-ho a l’Ajuntament (a través del correu electrònic residus@santjust.cat o el telèfon 635 86 52 85) per tal de conèixer el procediment per donar de baixa la targeta i/o actualitzar les dades.

És necessari notificar-ho al Ajuntament a través del correu electrònic residus@santjust.cat o del telèfon 635 86 32 85.

En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta identificativa, les persones usuàries n’hauran d’adquirir una de nova, proporcionada per l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà demanar l’abonament del preu públic corresponent.

Les persones usuàries que canviïn de domicili dins del municipi de Sant Just Desvern han de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal de tornar a assignar la targeta al nou habitatge. En cas d’oblit o pèrdua de la targeta, aquesta es cancel·larà i se li donarà a l’usuari una nova targeta assignada al nou habitatge. En aquest cas, l’Ajuntament podrà demanar l’abonament del preu públic corresponent.

Si l’habitatge és de lloguer, pots deixar la targeta al domicili, en un lloc visible, i notificar-ho al Ajuntament. En cas de ser propietari o llogater, pots tornar la targeta a l’Ajuntament per tal de desvincular-la del teu domicili i assignar-la a un altre habitatge. D’aquesta manera, reutilitzem la targeta i evitem la generació de residus!

En el moment de l’empadronament, l’Ajuntament assignarà i t’entregarà dues targetes gratuïtes vinculades al teu nou domicili.

Hashtag icono

#SantJustcanviaelxip

Xarxes socials:

Contacta

Per a dubtes i/o incidències​

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9h a 18h

Amb el suport de:

2020 © Ajuntament de Sant Just Desvern · CIF: P0821900H · Tots els drets reservats.